Gebruiksvoorwaarden

Health Development Institute

Gebruiksvoorwaarden Health Development Institute

1. BEGRIPPEN

1. AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. HDI de rechtspersoon MQST B.V. met handelsnaam Health Development Institute hierna te noemen HDI, statutair gevestigd te Haarlem aan de Hendrik Figeeweg 1C, 2031 BJ Haarlem. 

3. Gebruiker de gebruiker van de MQ Scan en/of Leefstijl-quiz. 

4. Gebruiksvoorwaarden deze voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en het bezoeken van de Website en app MQ Scan.

5. Leefstijl-quiz de vragenlijst m.b.t. leefstijl en bijbehorende programmatuur zoals nader uitgelegd op www.healthdevelopmentinstitute.nl , waaronder de app en de digitale webomgeving.

6. MQ-scan de motorische beweegtoets en bijbehorende programmatuur zoals nader uitgelegd op  www.healthdevelopmentinstitute.nl, waaronder de app en de digitale webomgeving. 

7. Overeenkomst de gesloten Overeenkomst tussen HDI en de Gebruiker ten behoeve van diensten en leveringen van de Producten.

8. Producten de MQ-scan en/of de Leefstijl-quiz.  

9. Leverancier(s) de leverancier(s) van ICT-diensten aan HDI. en die in het kader van de AVG worden aangemerkt als sub-verwerker: 

a. Smartfeedz B.V., onderdeel van Jibe Company Holding BV, gevestigd te Eindhoven – ICT-partner MQ-scan.

b. TransIP, te Leiden – Datahost MQ-scan (locatie servers: Nederland). 

c. R2H, te Dongen, ICT-partner Leefstijl-quiz.

d. Digital Ocean, New York (USA) – Datahost Leefstijl-quiz (locatie servers: Nederland). 

Termen als "verwerking", "persoonsgegevens", "betrokkene", "verwerkingsverantwoordelijke", "verwerker" en “datalek” hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de AVG. 

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de Producten en het bezoeken en gebruiken van de corresponderende website(s). De Gebruiker stemt bij het bezoeken en/of gebruiken van de website en/of Producten in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Gebruiker wordt bij het gebruik van de Producten gezien als “verantwoordelijke” in de zin van de AVG, en HDI wordt gezien als “verwerker” in de zin van de AVG. 
 3. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
 4. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle te verrichten werkzaamheden en te verlenen diensten door HDI inzake de Producten. HDI is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.

3. GEBRUIK

 1. De Gebruiker zal de website en de Producten uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is ontworpen, namelijk het testen en/of bevragen van leerlingen door gebruik van de  functies als aanwezig in de Producten.
 2. De Gebruiker zal zich bij het gebruiken van de Producten onthouden van gedragingen waarvan overige gebruikers van de Producten of derden hinder dan wel schade kunnen ondervinden, dan wel gedragingen waarmee schade wordt toegebracht aan de Producten zelf. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Producten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet en het geschreven en ongeschreven recht.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan haar account, te weten de gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee toegang kan worden verkregen tot het interactieve gedeelte van de Producten, aan derden te verstrekken. De Gebruiker vrijwaart HDI voor het gebruik of misbruik dat op deze manier - al dan niet met haar toestemming - van haar account wordt gemaakt.
 4. Indien HDI constateert of vermoedt dat de Gebruiker handelt in strijd met de bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden, heeft HDI het recht het interactieve gedeelte van de Producten zonder nadere kennisgeving voor de betreffende Gebruiker buiten gebruik te stellen.
 5. HDI is gerechtigd zonder voorafgaande waarschuwing de website en/of de Producten buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor noodzakelijke aanpassingen en/of verbeteringen.

4. TOESTEMMING EN GEGEVENSHANTERING NAMENS GEBRUIKER

 1. De Gebruiker registreert zich bij gebruik van de Producten middels een combinatie van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker maakt een minimaal aantal gegevens aan HDI kenbaar om gebruik te mogen maken van de Producten.
 2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de wettelijke grondslag (AVG art. 6) op basis waarvan de persoonsgegevens binnen de Producten worden verwerkt. Dit kan zijn op basis van het voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals de Wet Primair Onderwijs), of op basis van uitdrukkelijke toestemming van de (ouders van) de Betrokkene. 
 3. Door zich te laten registreren en deel te nemen aan de Producten garandeert de Gebruiker aan HDI dat er een legitieme grondslag is voor de verwerking van gegevens daarmee. 
 4. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de door haar gehanteerde wachtwoorden en gebruikersnamen en de Gebruiker vrijwaart HDI voor enige schade ten gevolge van ongeoorloofde interceptie, verzameling en misbruik van persoonlijke gegevens door Gebruiker of derden.
 5. Indien de Gebruiker klaar is met het gebruik van de website en/of de Producten dient de Gebruiker de digitale omgeving te sluiten, zeker indien gewerkt wordt vanuit openbare hardware.
 6. De Gebruiker draagt zorg voor het naleven van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van toepasselijke privacywetgeving zoals onder andere vervat in de AVG.
 7. Op de verwerking van gegevens is privacywetgeving van toepassing, waaronder de AVG. HDI kan de naleving van deze wetgeving door de Gebruiker slechts beperkt controleren en sluit alle aansprakelijkheid door derden als gevolg van niet-naleving door Gebruiker van deze wetgeving uit. Gebruiker vrijwaart HDI dienaangaande.

5. TOESTEMMING, BEVEILIGING EN GEGEVENSHANTERING NAMENS HDI

 1. Met het gebruik van de Producten worden persoonsgegevens van Betrokkenen verwerkt:  
 1. NAW gegevens deelnemende Gebruiker;
 2. BRIN-nummer deelnemende Gebruiker;
 3. Voor- en achternaam Gebruiker;
 4. E-mailadres Gebruiker;
 5. Inlognaam en wachtwoord Gebruiker;
 6. Voor- en achternaam leerlingen;
 7. Postcode leerlingen;
 8. Geslacht leerlingen;
 9. Geboortedatum leerlingen;
 10. Klas leerlingen;
 11. Uit een test voortvloeiende gegevens (score MQ Scan / antwoorden vragenlijsten).
 1. Voor de doorontwikkeling van de Producten en voor statistische doeleinden worden anonieme gegevens verzameld door HDI HDI gebruikt gegevens zoals genoemd in art. 5 lid 1  nooit voor enig ander doel dan: 
 1. Het gebruik van de Producten als bedoeld in art. 3;
 2. Doorontwikkeling van de Producten;
 3. Anonieme, statistische gegevens die demografische gegevens of testgegevens bevatten ten behoeve van het up-to-date houden van referentiedata, benchmarking, of publicatie in het kader van onderzoek en analyse.
 1. HDI geeft de gegevens die de Gebruiker aan HDI kenbaar maakt bij haar registratie ten behoeve van het gebruik van de Producten niet aan derden vrij.
 2. Indien HDI, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak of rechterlijke machtiging, gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is HDI niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling naar de Gebruiker en/of derden.
 3. HDI neemt passende voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen, die ontworpen zijn om de – op grond van de Producten – voor haar verzamelde en aan haar toevertrouwde gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onthulling of misbruik.
 4. Veiligheidsmaatregelen als in art. 5 lid 5bedoeld omvatten minimaal: 
 1. Toegang tot persoonsgegevens voor Gebruikers alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 2. Pseudonimisering van persoonsgegevens;
 3. Wachtwoorden en data worden encrypted opgeslagen;
 4. Beveiligde communicatie met server (HTTPS / SSL);
 5. De toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen;
 6. Alle persoonsgegevens worden verwerkt op in Nederland gevestigde servers. 

Een gedetailleerde opsomming van de veiligheidsmaatregelen is opgenomen in de diverse verwerkersovereenkomsten. 

 1. HDI verzorgt een back-up van data als door de Gebruiker ingevoerd in de Producten. Deze back-up wordt offline en encrypted opgeslagen en wordt slechts gebruikt voor een eventueel herstel van data bij verlies van deze.
 1. DATALEKKEN

 1. HDI heeft een passend beleid voor de omgang met Datalekken dat voldoet aan de eisen die de AVG hieraan stelt. Dit beleid is tevens overeengekomen met leveranciers (sub-verwerkers) welke betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Producten. 

 1. Indien een Gebruiker, dan wel HDI een Datalek vaststelt, dan zal deze de andere betrokkenen hierover onverwijld informeren. In dat geval zullen Partijen in onderling overleg bepalen of, en zo ja hoe, een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens dient te worden gedaan. De Gebruiker zal de betrokken leerlingen en/of wettelijke vertegenwoordigers, indien wettelijk vereist, informeren over een dergelijke inbreuk. Partijen zullen te goeder trouw in onderling overleg afspraken maken over de redelijke verdeling van inspanningen en de eventuele kosten die verbonden zijn aan het voldoen aan de meldingsplichten.

7. KOPIËREN EN WIJZIGEN PRODUCTEN

 1. De Gebruiker mag de Producten en de hierbij geleverde content in de vorm van documenten, testen en anderszins aangeboden of aanwezig in de Producten niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij deze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk is toegestaan of voor foutcorrectie.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Producten te decompileren, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behoudens voor zover zulks zou geschieden in overeenstemming met de wettelijke regels aangaande het tot stand brengen van interoperabiliteit van de Producten met andere programmatuur en dan alleen nadat Gebruiker HDI daarover tijdig heeft geïnformeerd en toestemming heeft verkregen.
 3. HDI voert releases door. Binnen een release kunnen nieuwe functies aan de Producten worden toegevoegd en bestaande functies worden gewijzigd. Bij een impact van de doorvoering van de release op de dan aanwezige manier van werken door de Gebruiker wordt de Gebruiker door HDI altijd voorafgaand aan de release op de hoogte gebracht van de door te voeren wijzigingen.
 4. Aanpassingen en wijzigingen als te ontwikkelen en door te voeren binnen de Producten worden zoveel als mogelijk door HDI gebaseerd op aanwezige wensen en behoeftes van Gebruikers. Hiertoe onderhoudt HDI contact met de Gebruiker. Dergelijke aanpassingen en wijzigingen worden binnen releases ontwikkeld. 

8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van HDI is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald. Verdergaande aansprakelijkheid wordt door HDI uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. HDI staat niet in voor de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, actualiteit en/of tijdigheid van de informatie, waaronder inbegrepen de teksten, afbeeldingen, documenten, testen en overig gepubliceerde content op de website en in de Producten. HDI biedt geen garantie van resultaten die kunnen worden behaald met behulp van de Producten en alles wat zij binnen haar programma aanbiedt.
 3. Beslissingen die de Gebruiker neemt op basis van de informatie op de website en de Producten zijn voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
 4. HDI is niet aansprakelijk voor schade, waaronder onder meer begrepen bedrijfsschade, immateriële schade, schade ten gevolge van persoonlijke ongevallen, schade wegens aansprakelijkheid naar derden of welke (gevolg)schade dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot: 
 1. Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Producten;
 2. De informatie die op of via de Producten wordt aangeboden;
 3. De werking of het niet beschikbaar zijn van de Producten of onderdelen ervan;
 4. Misbruik van de Producten;
 5. Het downloaden of gebruiken van software of gegevens die via de Producten beschikbaar wordt gesteld;
 6. Aanspraken van derden in verband met gebruik van de Producten;
 7. De verstrekking van (onvolledige en/of onjuiste) informatie aan derden;
 8. Schending van in deze Gebruiksvoorwaarden op Gebruiker rustende verplichtingen.
 1. Bij dreigende of concrete schade is Gebruiker gehouden om de schade zo veel als mogelijk te beperken en daartoe de aanwijzingen van HDI of een door haar ingeschakelde derde op te volgen.

9. VERGOEDING EN BETALING

 1. Voor het in artikel 3 bedoelde gebruiksrecht betaalt Gebruiker aan HDI de vergoeding in de vorm van een maatwerk offerte.
 2. Voorafgaand aan de ingebruikname van de Producten wordt een overeenkomst gesloten tussen HDI en de Gebruiker middels: 
 1. Het aanmaken van een account via de Website;
 2. Het overeenkomen van een offerte.
 1. Bij het sluiten van de Overeenkomst zoals bedoeld in art. 9 lid 2 gaat de Gebruiker akkoord met de Gebruikersovereenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. De gebruiksrechtvergoedingen worden vermeerderd met BTW.
 3. HDI behoudt het recht de in dit artikel bedoelde gebruiksrechtvergoedingen op ieder moment te wijzigen. Indien de Gebruiker het recht heeft om de Overeenkomst te beëindigen, dan wijst HDI de Gebruiker daarop en mag de Gebruiker de Overeenkomst beëindigen voordat de wijzigingen ingaan.
 4. Het gebruik van de Producten gaat in zodra de verschuldigde vergoeding is voldaan.
 5. HDI rekent geen onderhoudskosten aan de Gebruiker voor gebruik van de Producten.

10. GEHEIMHOUDING EN OVERDRACHT

 1. De Gebruiker zal de Producten en ingevoerde data als hierin aanwezig niet ter inzage geven of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde, daaronder begrepen eigen werknemers anders dan Gebruikers.
 2. De Gebruiker zal testen, documenten of anderszins als aanwezig en/of aangeboden binnen de Producten alsook het gebruikersrecht voor de Producten niet aan derden overdragen of afgeven of daarop (beperkte) rechten verlenen.
 3. Als de Gebruiker desondanks de Producten en/of het gebruiksrecht voor de Producten aan derden wil overdragen dient zij daartoe vooraf schriftelijk de toestemming van HDI te verzoeken en alle daarbij door HDI verlangde gegevens te verstrekken. 
 4. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de door haar gehanteerde wachtwoorden en gebruikersnamen en Gebruiker vrijwaart HDI voor enige schade of letsel ten gevolge van ongeoorloofde interceptie, verzameling en misbruik van persoonlijke gegevens door personen, organisaties of overheidsinstanties.

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de Producten, de documentatie en het gebruik van de programmatuur van de Producten, komen uitsluitend toe aan HDI Niets in deze Gebruiksvoorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
 2. In het geval van een onverhoopte inbreuk op auteursrecht of andere Intellectuele Eigendomsrechten, is HDI gerechtigd de Producten te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de Producten zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan.
 3. Deze verplichting als genoemd in lid 2 van dit artikel vervalt als de verweten inbreuk verband houdt met: 
 1. Door de Gebruiker ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan HDI ter beschikking gestelde materialen;
 2. Wijzigingen die de Gebruiker in de Producten of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

12. DUUR EN BEËINDIGING

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden worden van kracht op het moment dat zich een situatie voordoet als genoemd in art. 2 lid 1 van deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Het Gebruiksrecht zoals bedoeld in artikel 3 wordt echter pas van kracht nadat de in de artikel 8 bedoelde bedragen aan HDI volledig zijn betaald. Ingebruikname van de Producten kan bij goedkeuring door HDI reeds eerder aanvangen.
 3. HDI heeft het recht de Overeenkomst met de Gebruiker door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang voor de toekomst te beëindigen: 
 1. In het geval van schending door de Gebruiker van een of meer van zijn verplichtingen of een van de rechten;
 2. Als de werkgever van de Gebruiker komt te verkeren in surseance, faillissement, liquidatie of anderszins;
 3. Als de Gebruiker de Producten feitelijk niet meer gebruikt. HDI zal wegens zodanige beëindiging tot geen enkele betaling of schadevergoeding gehouden zijn, onverminderd zijn recht op volledige schadevergoeding wegens schending door de Gebruiker van plichten of rechten als hiervoor bedoeld.

13. OVERMACHT

 1. HDI is niet aansprakelijk voor door de Gebruiker geleden schade indien HDI niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen wegens overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen iedere omstandigheid waarmee HDI ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld oorlog of oorlogsgevaar, oproer, sabotage, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, stakingen en andere storingen. Tevens wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat derden waarvan HDI afhankelijk kan zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens HDI voldoen, tenzij datgene aan HDI verwijtbaar is.
 3. In geval van overmacht heeft HDI het recht om de termijn van oplevering te veranderen en indien oplevering onmogelijk is of onredelijk bezwarend is geworden om de Overeenkomst met de Gebruiker te annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
 4. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang middels aangetekende brief te ontbinden.
 5. Na annulering van de Overeenkomst heeft HDI het recht op vergoeding van de door HDI gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover de Gebruiker daardoor is gebaat.

14. WIJZIGING GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. HDI is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden op elk door haar gewenst moment te wijzigen. 
 2. De Gebruiker wordt aangeraden de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren.
 3. De rechten en verplichtingen van HDI en Gebruiker met betrekking tot ‘het gebruik van’ de Producten zijn uitsluitend in deze Gebruiksvoorwaarden vastgelegd, met uitzondering van eventuele afspraken als overeengekomen in de offerte als bedoeld voor aanbieding van gebruikersrecht van de Producten. Afspraken als overeengekomen in deze offerte zijn leidend boven de in deze Gebruiksvoorwaarden overeengekomen afspraken.

15. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Haarlem.